Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Rekordhög migration i kombination med allt färre skattebetalare väcker oro och borde leda till rejäl debatt

av | 15 jun, 2019 | Migrationspolitik

Lästid: 7 minuter

Antalet människor som invandrar till Sverige fortsätter vara rekordhögt, trots politikernas försäkran om att så inte är fallet. Migrationsverkets statistik visar att 522 980 personer har beviljats uppehållstillstånd i Sverige mellan åren 2015-2018. Av dessa uppehållstillstånd är 169 159 utdelade på grund av familjeanknytning. På fyra år har Sverige alltså tagit emot över en halv miljon människor. Detta samtidigt som allt fler kommuner krisar ekonomiskt då allt färre arbetar och betalar skatt som ska finansiera den generösa migrationspolitiken. Samtidigt behöver alla informeras om att Sverige har antagit aktivismen framför brottsförebyggande konventioner. Palermokonventionen, FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av Sverige redan under år 2000, är numera satt ur spel, på grund av den aningslösa och samhällsfarliga migrationspolitiken. Genom den bidrar Sverige till att göra världen mer osäker, skriver i dag Deniz Eryilmaz.

De flesta kostnader och omkostnader avseende migrationen till Sverige betalas av skattebetalarna. Detta inkluderar migranternas resor och deras påstådda anhörigas resor till Sverige. Flera uppmärksammade rättsfall ger vid handen att Sverige ska stå för migranternas anhörigas resor. Alltså anhöriga som inte ens behöver styrka sin identitet. Därav begreppet påstådda.

Människors oro över migrationens effekter, så som samhällets utökade kostnader, människors bostadssituation och arbetstillfälle har helt stängts ute i debatten. Problem döljs och mörkläggs med hjälp av politisk makt. Även om det lyckas i Sverige, är inte omvärlden lika förlåtande gentemot Sverige, vilket bland annat syns på den låga svenska kronkursen. Regeringen påstår trots detta att det ändå går bra för Sverige. Vilket borde få vem som helst att tänka, vad som skulle hända med svenska kronan den dagen det är officiellt att det går dåligt för landet?

Alla migranter är inte flyktingar

Media och politiker generaliserar gärna om de personer som reser till Sverige för att bosätta sig här. Om en person anser sig vara i behov av hjälp, innebär det inte att denne är en flykting. Långt ifrån. Aktivismen gör sig märkbar när kampanjer som ”Göm en flykting” ”om det blir olagligt–göm två”, är framgångsrika. För att en person ska kunna anses vara en flykting ska detta föregås av myndighetsutredningar som i sin tur fastställer personens ärendestatus. En person som reser in i Sverige kan således inte definieras som flykting per automatik. Däremot som en migrant, eftersom det också innefattar begreppet flykting. Därför bör ordet flykting inte användas generaliserande, utan att det finns författningsstöd. Att strunta i detta och generalisera är aktivism. Av 4 kap. 1 § utlänningslagen (UtlL) framgår vilken individ som ska anses vara en flykting, av 4 kap. 3 § UtlL, hur denne erhåller sin flyktingstatusförklaring, och enligt 5 kap. 1 § om dennes rätt till uppehållstillstånd. Författningarna gör gällande att en flykting inte behöver gömmas, utan anses ha att rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt lag.

För att bredda debatten är det inte bara skyddsbehövande i bemärkelsen att de riskerar ett straff eller påföljd om de reser hem, som kan få uppehållstillstånd i Sverige. En person som är sjuk, som inte anses kunna få rätt sjukvård i sitt hemland, kan få uppehållstillstånd i Sverige. Detta trots att denne redan var sjuk vid inresan i Sverige.

Sverige har ingen kontroll över migrationen och dess effekter

Statistik från Migrationsverket talar sitt tydliga språk: Sverige har ingen kontroll. Migrationen styrs, enligt statistiken, av hur många människor som vill resa till Sverige och bosätta sig här. Det finns inga författningsbestämmelser som begränsar migrationen till Sverige. Därför går det bra att tala i termerna om att Sverige har fri migration. Att befolkningen ökar i storleksordningen, en större stad om året, borde ge de statsbärande huvudvärk. Men inte i Sverige tydligen. För vem ska betala och stå för migrationens effekter? Sammanfattningsvis borde debatten hamna i läget av en frågeställning, om Sverige verkligen har råd med fri migration?

Nyligen höjde Danderyds kommun skatten med 1 krona och 40 öre per hundralapp och per kommunmedlem och skattebelagd inkomst. SKL förutspår ytterligare höjningar av kommunalskatten för hundratals kommuner som redan går på knäna, på grund av en ansträng ekonomi.

En person som är bosatt i Danderyds kommun, betalar, enligt 1 kap. 5 § kommunallagen, ungefär 17 000 kr per år till andra kommuner. Alla kommuner dras med i den ansträngda ekonomin i landet. Notan hamnar sedermera hos den arbetande befolkningen, som blir färre i antalet i förhållande till den övriga befolkningen. Regeringen skyller många gånger på den åldrande befolkningen. Men det är ett ohederligt sätt att debattera enligt det dåvarande samhällskontraktet, under vilka villkor dessa påbörjade sina arbeten och började att betala skatt. Vem kunde för flera decennier sedan förutspå nuvarande ekonomiska kalkyler, att flera hundratusen människor skulle få komma och bosätta sig i Sverige årligen?

https://www.svd.se/skl-fler-kommuner-kan-tvingas-hoja-skatten

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror/diagramforkommunerna.1882.html

Migrationens effekter kan inte döljas längre, även om debatten uteblir och de som påtalar problemen smutskastas i mainstreammedierna. Skatterna och pensionsåldrarna höjs för att försöka mäkta med den ansträngda ekonomin i landet. Fortfarande råder det avsaknad på debatt. Det enda som sker, är att människor skriver av sig lite på sociala medier i tron om att detta ska förändra eller påverka. Deras följare gör likadant. Det hjälper föga. Det hjälper inte ens att rösta i Sverige, vilket styrks av att vi har ett regeringsparti vid makten som sannolikt inte skulle varit invalt i riksdagen om det vore val idag, och som tillskansat sig sin position genom en ohelig allians som ingen röstat på.

Förtur och särbehandling har inget att göra med ”allas lika värde”. Detta kan lätt förtydligas genom att fråga sig vilket ”värde” en pensionär som har jobbat och betalat skatt under hela sitt liv har, som trots det får betala 6000 – 7000 kronor för en rotfyllning, medan en nyanländ migrant, eller ännu värre, tillståndslös (papperslös) – en som egentligen inte har tillstånd att befinna sig på svenskt territorium, bara får betala 50 kronor för samma behandling? Flera liknande exempel finns. Den tillståndslösas behandling bekostas av skattebetalarna. Begreppet ”allas lika värde” kan därför anses, endast utgöra ett kraftfullt politiskt verktyg för att kväva debatt, framför verklig tillämpning av begreppet, så som föreskrivs i författningar.

Verkligheten hinner dock ikapp, oavsett om debatt sker eller inte.

För att förespråka den fria migrationen till Sverige har de nationella säkerhetsfrågorna inte prioriterats av de statsbärande under lång tid. Detta skapar i sin tur en mängd andra problem både nationellt och internationellt. Sverige bidrar, vare sig man vill eller inte till osäkerhet i världen. Flera uppmärksammade exempel har nystats upp på hur bidragsfusk har finansierat terrorverksamhet i utlandet.

Samtidigt behöver alla informeras om att Sverige har antagit aktivismen framför brottsförebyggande konventioner. Palermokonventionen, FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av Sverige redan under år 2000, är numera satt ur spel. Syftet med konventionen var att etablera en gemensamhet och avlägsnande av hinder för bekämpandet av människohandel, och att avlägsna hinder för internationellt samarbete. Två prejudicerande domar från 2016 och 2017 (målnr B 6041-16 och 2027-17) i Högsta domstolen har satt (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, (UNTOC) eller som den också kallas Palermokonventionen ur spel, då människosmuggling bör, enligt Högsta domstolen, anses utgöra ett ringa brott, om annat inte kan bevisas, och då anses människosmuggling röra sig om engångsföreteelse, om det inte finns några omständigheter som kan anses ligga till grund för en annan bedömning. Brottet mot Palermokonventionen borde göra Sverige till en svajig samarbetspartner i världen.

Samtidigt är det viktigt att alla känner till att det är möjligt att skaffa sig asyl- eller skyddsskäl från Sverige, även om en migrant inte anses ha skyddsskäl ifrån början. Detta kan göras genom påstådd regimkritik eller ännu värre, genom att begå brott i Sverige. Dessa handlingar kallas inom myndighetsvärlen för ”sur place-skäl”, alltså skyddsskäl som uppkommit då migranten befunnit sig i Sverige och inte i migrantens hemland eller hemvistland. Detta sammantaget med alla andra så kallade skyddsskäl för migranter, föranleder att ingen kan utvisas från Sverige, om någon migrant skulle vilja lämna Sverige frivilligt, finns det alltid någon aktivist som kan stoppa flyg från att lyfta och bli hjälteförklarad på grund av detta.

För att klara av den kommande utvecklingen i Sverige behöver omfattande författningsreformer genomföras, för att riket någonsin kunna hinna i kapp med omvärldsutvecklingen. Att bara stifta en lag här och en annan lag där, är bara naivt. Särskilt beaktat att inga ordentliga konsekvensanalyser gjorts innan, som kan påvisa om lagen verkligen kan tillämpas, till exempel om det finns tillräckliga resurser att tillämpa lagen i hela rättskedjan och efter det att den dömde genomgått kriminalvård. Annars riskerar dessa lagar och författningar endast att bli dåliga historiska dokument, fotavtryck av en tid då dessa visioner inte var genomförbara.

Regeringspartierna belyser ofta att antalet asylsökande gått ned i antalet sedan 2015. Skillnaden beror bara på rubriksättning, om vilken typ av migranter som väljer att resa till Sverige, sannolikt på grund av politisk styrning, för att tona ned debatten. Statistiken talar dock sitt klara språk. Bara under 2018 beviljades 132 696 personer uppehållstillstånd, varav 44 844 utdelades på grund av familjeanknytning. Således råder det inga tvivel om att migrationen till Sverige håller fortsatta rekordhöga nivåer, och inte märkbart har gått ned, trots det politiska ekot om ansvarstagande från regeringen.

Med tanke på att anhörigkranen skruvas igång under juli 2019 finns det dock anledning till debatt. 

Regeringen och deras stödpartier tillsammans med KD har beslutat att familjeåterförening ska komma igång på allvar. Förutom antalet migranter enligt nuvarande statistik, kommer antalet att öka avsevärt under kommande år. Sverige kan nu bara försöka göra sig förberett för ännu fler migranter och anhöriginvandrare de kommande åren, åtminstone fram till nästa mandatperiod i riksdagen.

Frågan är bara hur mycket vi får lov att belysa och debattera sakfrågorna. Och än viktigare – hur mycket mäktar Sverige?

DENIS ERIYLMAZ

Deniz Eryilmaz är aktiv kommun- och regionpolitiker med stort samhällsengagemang. Han har också utredningskompetens ifrån arbete i både statlig och privat regi.

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer