Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Regeringen försöker smyga igenom grundlagsändringar som inskränker yttrandefriheten – för att stoppa visselblåsare och medborgarjournalister

av | 1 jun, 2019 | Yttrandefrihet

Lästid: 9 minuter

Socialdemokraterna har lagt fram ett lagförslag under föregående mandatperiod (2017:70, lag om utlandsspionage) som, om det går igenom, kommer att drastiskt påverka yttrandefriheten i Sverige. Lagförslaget ligger nu för remiss till lagrådet och innehåller flera långtgående grundlagsändringar. Många har redan sett yttrandefriheten minska drastiskt på sociala medier. Går det nya lagförslaget igenom kan en misshaglig journalist få upp till åtta års fängelse och hela vederbörandes familj utsättas för övervakning och andra slags repressalier. Socialdemokraterna försöker sin vana trogna smyga igenom grundlagsändringar och andra radikala lagändringar utan debatt, skriver frilansjournalisten Jonas Persson.

Vi har på senare tid sett flera försök från socialdemokraternas sida att strypa yttrandefriheten. Efter regeringens omtalade möte med bland annat Facebook har ett stort antal individer fått sina Facebookkonton raderade. De har blivit klassade som högerpopulister som genom sina stora följarskaror riskerar att påverka det stundande EU-valet. Orwell författade boken 1984 som då var en framtida dystopi där staten totalt kontrollerar alla invånare. Ett ”tankeministerium” avlyssnade medborgarnas tankar så att ingen fick tänka fel. 2019 är det tyvärr en liknande framtid vi nu snabbt rusar emot, med inskränkningar av yttrandefriheten, och censur av kritiska röster på internet. Men det är inte bara i Sverige som det sker inskränkningar av yttrandefriheten. Det pågår flera initiativ inom både EU och FN som går ut på att tysta dissidenter och grävande journalister. Socialdemokraterna som i EU-valet har proklamerat att de värnar om yttrandefriheten, påvisar genom det nya förslaget att så inte är fallet. Den som skriver och/eller publicerar en nyhet, producerar en video eller på något annat sätt offentliggör uppgifter som negativt påverkar Sverigebilden och statens relationer utomlands, kan i framtiden riskera fängelse och att få sin familj utredd, avlyssnad, och på olika sätt bli utsatt för statliga övergrepp och repressalier.

De grundlagsändringar som nu ligger på regeringens bord beräknas läggas fram för riksdagen den här mantatperioden, och man hoppas att dessa ska kunna smygas förbi obemärkt och utan debatt. Om inga protester äger rum mot lagändringarna kan vi medborgare snart se stora delar av vår yttrandefrihet och meddelarfrihet kraftigt kringskuren.

Grundlagsändringen kommer att innebära att de individer som granskar staten och skriver texter som kan påverka Sveriges relationer med andra länder negativt, begår en kriminell handling. Som ett exempel kan vi ta SVT:s satirprogram ”Svenska Nyheter” som skapade en stor kris mellan Sverige och Kina efter att de hade producerat ett inslag som gjorde satir om kineser. Det hela slutade med att programmet fick pudla för att kunna återskapa relationerna mellan Kina och Sverige ( Länk : https://www.svt.se/kultur/svenska-nyheter-ber-om-ursakt-efter-kina-satir ). Så här uttalade sig programledaren Jesper Rönndal efter skandalen:

” Den [satiriska filmen om kineser reds. anm.] upplevdes rasistisk, vilket vi borde ha förstått. Den var oansvarig och kulturellt okänslig. Förlåt. Men, det här är inte ett förlåt till den kinesiska regimen som inte värdesätter yttrandefrihet.”

Om det nya lagförslaget redan hade gått igenom så hade det funnits risk att SVT:s programledare Jesper Rönndal fängslats och utsatts för statlig övervakning. Kanske låter det overkligt och absurt för ett svenskt öra, men i realiteten är det just sådana konsekvenser det nya lagförslaget kan få för enskilda individer.

Allt mer kritik har på sistone riktats mot Facebook på grund av censur, avstängningar och räckviddsbegränsningar av åsikter och innehåll som det sociala mediemonopolet ogillar. Förra veckan blev journalisten och debattören Roger Sahlströms konto, som han haft i tio år, raderat från Facebook helt utan anledning. Detta följer ett mönster där tunga röster med högeråsikter plötsligt fått sina konton bortplockade från det sociala nätverket. Under denna vecka har vi redan börjat se tendenser på Facebook där kritiska röster har blivit blockerade i 30 dagar för att till exempel enbart ha delat en bild på Tommy Robinsson. Jag har varit i kontakt med Kristina Parholt som har blivit åtalad efter att Näthatsgranskaren anmält henne för grovt förtal. Hennes ”brott” var att dela en video från opinionsbildaren Åsa Westerberg där Åsa pratar om hur hon blivit utsatt för en husrannsakan för att hon misstänkts för brottet ”Hets Mot Folkgrupp”. Nu har Kristina blivit avstängd från Facebook i 30 dagar för att ha kommenterat en nyhetsartikel om ett tampongträd.

Ett annat exempel är artikel 13, som EU klubbade igenom, vilket markant kommer påverka vad som får delas på sociala medier.

 En källa till Jonas Persson meddelade att han också hade blivit avstängd i 30 dagar efter att ha delat en bild av den brittiska EU-kandidaten Tommy Robinsson på Facebook, något som också bekräftas av Facebook själva, därför att plattformens policy är att inte tillåta publicering av bilder och annat material som stämplats som ”hate speech”, även om detta är högst godtyckligt och ett sätt för Facebook att utöva åsiktskontroll, där systemkritiska värderingar sållas bort..

 Om lagförslaget går igenom i det framtida ”1984-Sverige” riskerar en systemkritisk journalist att dra in sina familjemedlemmar i en förundersökning med övervakningskameror och avlyssning redan vid blotta misstanken om brott. Familjemedlemmarnas privatliv riskeras, liksom journalistens eget. I princip kan man begå en brottslig handling redan när man har börjat samla in material för granskning även om man inte ännu har kommit så långt att man vet om man kommer att publicera något. Då journalister ofta begär ut offentliga handlingar från kommuner, landsting, myndigheter samt riksdag, så riskerar vederbörande att bli markerad av staten och sedan granskad och kartlagd.

Den som tipsar en journalist kan inte i alla lägen vara säker på att få vara anonym. Lagändringarna syftar till att skydda Sveriges intressen kopplade till utlandet istället för att skydda Sveriges medborgare.

Socialdemokraterna drev under förra mandatperioden fram en enmansutredning, 2017:70, lagen om utlandsspionage. Det kan låta som en lag som inte berör oss vanliga medborgare, utan är i första hand tänkt att gälla för militär personal i utlandet. Inget kan vara mer fel.

Lagförslaget handlar nämligen om att kriminalisera efterforskning och sammanställning av uppgifter som skulle kunna skada Sveriges förhållande till andra länder och mellanstatliga organisationer. En verksamhet som främst utövas av journalister och medborgarjournalister. Utan denna kritiska granskning kan makthavare, utan medborgarnas insyn, agera tämligen ostört. De avslöjanden som främst medborgarjournalister och journalister inom alternativmedia gjort under senare år har haft en mycket stor inverkan på politiken och gjort medborgarna medvetna om missförhållanden. Lagförslaget kommer att läggas på riksdagens bord under den här mandatperioden. Utredningen presenterades för regeringen Löfven i september 2018.

En journalist som gör avslöjanden om exempelvis krigsförbrytelser påverkar Sveriges förhållande till andra länder eller organisationer. Sådana avslöjanden kommer denna lag att kriminalisera. Lagen gäller alla typer av uppgifter, även offentliga handlingar, om sammanställningen av uppgifterna har med Sveriges förhållande till andra länder eller med mellanstatliga organisationer att göra, och bedöms kunna försämra eller äventyra landets utrikesrelationer.

Dit räknas Sveriges förhållande till FN, EU, Sida och andra biståndsorganisationer. Sveriges bistånd är en del av landets politik för fred och säkerhet. Om lagen röstas igenom kommer det till exempel att vara kriminaliserat att granska biståndet till Palestina och vad det används till, internationella krigsförbrytelser och Sveriges förhållande till andra länder. Framförallt kommer det att vara olagligt att avslöja missförhållanden som gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Allt detta kommer att räknas till sådant som omfattas av lagen om utlandsspionage.

Media kallas ibland ”den tredje statsmakten” och när den fungerar som den ska är det meningen att den istället för en konstitutionsdomstol ska granska makthavare och ställa dem till svars när de missbrukar sin makt. I många andra demokratiska länder har man en konstitutionsdomstol som granskar och godkänner lagförslag från de politiska ledarna. På det sättet kan inte lagar som strider mot andra lagar eller mot grundlagar stiftas hur som helst. Denna ordning kallas för maktdelning, dvs makten delas mellan domstolen och politiken. En reglering kan då inte hitta på vilka märkliga lagar som helst bara de lyckas få tillräcklig majoritet för förslaget. Sådana länder skyddas mot tillfälliga olämpliga politiska ledare. De hinner helt enkelt inte ställa till särskilt mycket skada innan medborgarna röstar bort dem.

I Sverige saknar vi en konstitutionsdomstol som kan stoppa sådant maktmissbruk. Just för att vi saknar den maktdelning som en konstitutionsdomstol skulle fylla har media och dess journalister en särskilt viktig funktion ur demokratisynpunkt. Skyddet för journalister, granskande så kallade medborgarjournalister, uppgiftslämnare och visselblåsare är därför mycket viktigr. För att makthavare ska kunna granskas måste dessa skyddas.

Det ligger inte i svenska folkets intresse att skicka visselblåsare och utlandskorrespondenter i fängelse för att de berättar om allvarliga missförhållanden. Däremot kan det mycket väl ligga i makthavarnas intresse att slippa granskning. Utredningen föreslår straffsatser upp till åtta års fängelse. Det riktigt obehagliga är att det föreslås att åklagare och polis får tillgripa hemliga tvångsmedel redan i förundersökningen och vid misstanke om att den enskilde arbetar på en artikel eller sammanställning som kanske kan komma att publiceras.

Detta innebär att avlyssna journalisters telefon och datatrafik, placera trojaner i journalisters arbetsredskap såsom dator och mobil, sätta upp dolda kameror i fordon, bostäder och kontor som den misstänkte journalisten förfogar över, alltså även där övriga familjemedlemmar bor och lever.

I utredningen föreslås vidare att våra grundlagar ändras så att meddelarfriheten i vissa avseenden upphör och att journalister ska kunna dömas i vanliga brottmål för av staten oönskade avslöjanden. Det källskydd som en visselblåsare har när han eller hon hör av sig till en journalist med uppgifter skulle alltså kunna upphävas och visselblåsaren kunna identifieras om det bedöms att uppgifterna kan försämra eller äventyra Sveriges relationer med utlandet. Det är en oerhört genomgripande förändring och skulle innebära att man i framtiden aldrig helt och hållet kommer att kunna lita på att man har källskydd.

Lagen skulle mycket väl kunna användas för att bestraffa dem som utmanar makten när de avslöjar uppgifter rörande utrikes- och säkerhetspolitiken. Redan insamlandet och sammanställningen av uppgifter och material kan alltså kriminaliseras.

Låt mig ta ett exempel. Om jag skulle samla in fakta om regeringen Löfvens bistånd till Palestina efter att den här lagen röstats igenom i riksdagen så skulle redan insamlandet av uppgifter om vart biståndet går och vad det används till kunna leda till att polisen sätter in avlyssningsutrustning och övervakningskameror i mitt hem och inplanterar program i min dator och telefon och även i familjens dator hemma för att samla in bevis om att jag gör en handling som påverkar Sveriges relation till ett annat land eller mellanstatlig organisation. Jag skulle kunna bli dömd till fängelse för en sådan handling. Detta skulle gälla även om alla de uppgifter jag samlar in är offentliga handlingar som jag har rätt att ta del av enligt offentlighetsprincipen. Allt vi gör i mitt hem och allt vi pratar om skulle spelas in. Inte enbart sådant som rör mig som journalist personligen, utan alla mina familjemedlemmars privata konversationer med andra människor skulle spelas in och filmas. Det är ett mycket stort ingrepp i den personliga integriteten.

 Meddelarfriheten skyddas av två av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfrihetsförordningen ger rätt att meddela uppgifter i tryckt skrift som tidningar och böcker medan yttrandefrihetsgrundlagen ger motsvarande rätt att meddela uppgifter i radio- och TV-sändningar och vissa liknande kommunikationsmedel. Istället är den ansvarige utgivaren ensamt ansvarig för publiceringen. Den ansvarige utgivaren kan endast åtalas i ett tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmål. Även den journalist som skrivit en artikel har skydd som meddelare eftersom den ansvarige utgivaren ensam bär ansvaret för en publicering.

En visselblåsare kallas i lagen för meddelare. Denne har enligt grundlagen rätt att vara anonym. Meningen med den här lagregeln är att människor ska ha möjlighet att berätta om oegentligheter och direkta felaktigheter utan rädsla för repressalier. En visselblåsare kan normalt inte straffas, varken för brott mot tystnadsplikt eller för andra brott som avslöjandet av uppgifter kan innebära. Med ändringarna i grundlagen upphävs flera delar av meddelarskyddet. Visselblåsare kommer med andra ord inte att kunna vara säkra på att de får vara anonyma, något som kommer att skrämma människor från att uppmärksamma felaktigheter och brister.

Lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapport ger staten rätt att ingripa mot en journalist eller en medborgarjournalist.

När regeringen Löfven nu vill införa lagar som inskränker yttrande- och meddelarfriheten utgår jag från att regeringen även kommer att försöka smyga igenom den här lagen utan debatt och utan att oppositionen protesterar om vi inte har ögonen på dem. Tanken med grundlagarna är att skydda demokratin, inte skydda makthavarna mot granskning.

Tidigare förslag till grundlagsändringar har inte föregåtts av någon offentlig debatt och stoppades i sista stund, mycket tack vare alternativmedias granskning. Regeringen Löfven ville förra mandatperioden bland annat göra ändringar i mediagrundlagarna så att endast journalister som godkändes av regeringen skulle få tillgång till vissa informationsdatabaser. Dessa grundlagsändringar stoppades i sista stund tack vare alternativmedias avslöjande och ett intensivt opinionsbildningsarbete.

Som det ser ut nu riskerar medbrorgarnas åsikter att tystas. Systemkritiska röster riskerar repressalier och fängelse. Orwell skrev en dystopi – inte en bruksansvisning till hur Sverige ska förtrycka oliktänkande som ifrågasätter makthavare.

JONAS PERSSON

Jonas är frilansjournalist och skriver bland annat för Nya Tider. Han har också precis dragit igång podden Svea Podcast. 

 

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag sva

rar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer