Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

När börjar vi prata öppet om hur massinvandring från låglöneländer havererar vården?

av | 11 nov, 2021 | Vårdkrisen

Lästid: 8 minuter

Kan vi snälla sluta låtsas att problemen i vården bara uppstår ur tomma intet och i stället börja titta lite närmare på hur situationen för vårdpersonal förändras när vårdapparaten inte är dimensionerad för att kunna ta hand om ett Sverige som växer explosionsartat varje år? Trots politikernas lögner om att man stramat åt migrationspolitiken visar Migrationsverkets siffror att invandringen till Sverige är fortsatt extremt hög och att landet sväller ut i genomsnitt med motsvarande ett Umeå årligen i antalet beviljade uppehållstillstånd (88 814 bara under coronaåret 2020). Många av dessa invandrare är analfabeter från så kallade låglöneländer och statistiken visar att de inte integreras väl i Sverige. Antalet nya invånare i landet ökar med nästan ”Mitt Europa bygger inga murar” och ”Öppna era hjärtan” nivåer samtidigt som antalet välutbildade personer som ska ta hand om sjuka inte ökar i motsvarande takt. Jag tänker på till exempel det senaste kaoset inom förlossningsvården, med barnmorskor runtom på landets förlossningar som inte orkar mer. Eller på akutmottagningar där man tvingas ha väktare för att skydda vårdpersonal. Jag tänker på politiska beslut som ger oss en migration som Sverige inte förmår hantera – med en rad olika samhällskollapser som resultat. När ska vi prata om det på ett ärligt sätt? För det här problemet kommer inte gå att sopa under mattan. Det kommer bara förvärras i takt med att Sveriges utomeuropeiska invånare blir ännu fler. Det värsta är att ingen idag vet hur många vi är i Sverige. Och regeringen vägrar ta reda på fakta.

De senaste åren har många invandrat till Sverige. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2020 var strax över 2 miljoner personer utrikes födda, vilket är 19,7 procent av befolkningen, enligt SCB. Invandringen till Sverige har de senaste decennierna dessutom främst bestått av människor från Afrika och Mellanöstern. Många kommer från kulturer som är milsvida från den svenska.

Att skolbarn och de gamla motvilligt tvingas bli integrationsverktyg i ett Sverige som helt spårat ur när det handlar om invandring är djupt tragiskt och kommer att ge smärtsamma bieffekter i decennier framåt. Men när jag läser alla katastrofrubriker angående till exempel krisen inom förlossningsvården undrar jag hur det kommer sig att ingen tar upp en viktig faktor till att sjukvårdspersonalen går på knäna – nämligen den onormala befolkningsökning som Sverige dras med likt en naturlag ingen förmår att göra något åt? Det är kris på stora sjukhus och deras förlossningsavdelningar. Sommaren 2020 var det också kris på förlossningen, barnmorskorna protesterade då med. Kris har det varit förr, det är inget nytt, men betänk att den redan pressade vården belastas ytterligare. Jag ser framför mig nyanlända familjer med sju åtta barn, samt så kallade papperslösa som alla har rätt att få gratis vård i Sverige. Jag ser migranter med sämre hälsa än svenskar, som sedan barnsben varit med i statens olika folkhälsoprogram och därför har en god grundhälsa. Jag ser medicinska flyktingar, familjer som tar sjuka anhöriga till Sverige för att de vet att de här kan kräva vård för inga summor alls (finansierat av svenskars skattepengar). Vi ser enorma summor gå iväg genom bidragsfusk. Jag ser hur gamla svenska pensionärer inte har råd med tandvård medan de papperslösa kan få all vård de vill eftersom detta blivit deras rättighet i Sverige. Självklart ökar trycket på vården när människorna i landet blir fler. Och när det blad dessa finns fler vårdbehövande och multisjuka. Vänsterliberala debattörer brukar hävda att vården skulle kollapsa utan invandringen, men det är en myt som vårdas ömt av dem som vurmar en obegränsad migration. Snarare är det så att delar av vården inte klarar av det hårda tryck en omfattande  utomeuropeisk migration innebär.

Redan 2013 skrev debattören Faraidoun Moradi (apotekare och läkare) om att personer i Sverige med utländsk bakgrund har sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen.

Moradi konstaterade då, för åtta år sen, att invandrare  mår sämre både fysiskt och psykiskt än övriga befolkningen. Invandrare från krigsdrabbade länder lider ofta av psyko-somatiska sjukdomar. Kronisk smärta, yrsel, matthet, andningssvårigheter (odia-gnostiserad KOL), hjärt–kärlsjukdomar samt ångest, oro, sömnstörningar, nedstämdhet och depression är vanligt förekommande hos dessa invandrargrupper. Många invandrare har en negativ inställning till läkemedel, vilket tros bero på bristande kunskaper om läkemedelsanvändning. Andelen personer födda utanför Sverige avstod i dubbelt så stor utsträckning som riksgenomsnittet från att hämta ut receptbelagda läkemedel. Bland kvinnor födda utanför Europa uppgick andelen till 22 procent, mot 6 procent bland kvinnor födda i Sverige. En väsentlig del av akuta sjukhusinläggningar av äldre invandrare orsakas av problem kopplade till läkemedels-användning.

Av de 1 000 invandrarkvinnor i Sverige som får bröstcancer varje år upptäcks 25 procent i en kritisk fas där cancern inte längre är botbar. Bland svenskfödda kvinnor är denna siffra 18 procent. Risken att dö av sjukdomen är högre för invandrarkvinnor än för infödda svenskor. Ytterligare ett hälsoproblem är den omfattande rökningen bland dem med utländsk bakgrund. Andelen dagligrökare bland utlandsfödda är ca 22 procent jämfört med riksgenomsnittets ca 11 procent. 25 procent av spädbarnen (0–4 veckor gamla) utsätts för passiv rökning i hemmet i Rinkeby, Botkyrka och Göteborg Nordost. Rökvanorna hänger samman med dålig kunskap om rökningens skadeverkningar, inte minst passiv rökning. En konsekvens av den omfattande tobakskonsumtionen är den höga andelen patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i områden där befolkningsmajoriteten har utländsk bakgrund. I Göteborg Nordost dör dubbelt så många av KOL som i riket i genomsnittet, och andelen män som dör av lungcancer är 2,5 gånger högre.

En annan vårdbelastning är det faktum att utlandsfödda, främst födda i Somalia och Irak, varit överrepresenterade bland dem som blivit smittade med covid-19 i Sverige. Många av dessa har vårdats på IVA.

Låt oss prata situationen på landets förlossningsavdelningar. Invandrarkvinnor drabbas oftare än svenskor av komplikationer vid förlossningen. Kvinnor födda i Afrika söder om Sahara och i Latinamerika drabbas av förlossningskomplikationer i femtio procent större utsträckning än svenska kvinnor. För kvinnor från Iran och övriga Asien är siffran 30 procent över, skriver Svenska Dagbladet. Självklart påverkar det situationen i vården. En födande kvinna med komplikationer behöver mer fokus, fler personal och resurser än en kvinna med en normal förlossning. Det är en enkel ekvation.

Svensk Förening För Obstetrik och Gynekologis arbets- och referensgrupp för perinatologi publicerade 2010, alltså för elva år sedan, en studie om kejsarsnitt. Redan då konstaterades att svenska barnmorskor tvingats anpassa sig till andra kulturer. Man behövde lära sig hantera könsstympade kvinnor. Vi har stiftat bekantskap med begreppet ”kulturtolkar”. Självklart belastar även språkförbistring vården.

Ändå räcker inte kulturtolkar och extra utbildning hela vägen. Afrikanska kvinnor är överrepresenterade både när det gäller mödra-, perinatal- och neonatal dödlighet i västliga länder.  Vidare löper de större risk för att genomgå akut kejsarsnitt samtidigt som studier visar att det finns en utbredd rädsla för kejsarsnitt bland kvinnor med ursprung i Somalia. En auditstudie av perinatala dödsfall i Sverige, visade att ”avböjt kejsarsnitt trots medicinska indikationer” var en av de vanligaste orsakerna till perinatal dödlighet bland barn till östafrikanska kvinnor jämfört med barn till svenska kvinnor.

Utlandsfödda kvinnor från låginkomstländer har en sju gånger högre risk för att dö under eller efter förlossningen än svenskfödda kvinnor. Det visar också studier från Uppsala Universitet. Nyfödda barn med utlandsfödda mammor har uppemot fyra gånger så hög risk att dö under själva förlossningen, eller under nyföddhetstiden. Birgitta Essén är professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård vid Uppsala universitet och har tagit fram ett trettiotal publikationer i frågan – gjorda på studier under flera års tid. Hon menar att orsakerna till de förhöjda riskerna är flera.

– Man kan urskilja några orsakssamband. Att svensk sjukvårdspersonal möter kvinnor som har sjukdomar vi inte är vana vid att upptäcka eller behandla, och därmed ökar risken för felbehandling, är en av orsakerna, säger hon.

Utländska kvinnor föder fler barn än svenska. Flest barn föder de somaliska kvinnorna, i genomsnitt 4 barn per kvinna. Jämför detta med genomsnittsvenskan, 1,67 barn per kvinna. Sverigefödda och utrikes föddas fruktsamhetstal har till stor del följt samma variationer, om än högre fruktsamhetstal bland utrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor har ofta en högre fruktsamhet kort tid efter invandring. In- och utflyttning gör att inte alla utrikes födda kvinnor finns i Sverige under hela sin fruktsamma period. Det gör att periodfruktsamheten för utrikes födda ofta blir hög. Under framskrivningsperioden förväntas utrikes födda kvinnors fruktsamhetstal fortsätta vara högre men på sikt antas skillnaderna jämfört med kvinnor födda i Sverige minska.

Problemen i vården kommer inte att minska. Problemen kommer att öka. Liksom orättvisorna mot skattebetalare som finansierar en vård som inte längre per automatik ger dem det de behöver. Nu ska till exempel cancervården i region Skåne avgiftsbeläggas med 200 kronor per behandling. Ett hårt slag mot människor som redan är hårt ansträngda ekonomiskt. Samtidigt ges vård frikostigt till dem som inte bidrar till välfärden. Svensk vård förväntas kunnas ges till alla som behöver. I denna humanistiska anda trycks skattebetalarna undan. Naturligtvis är inte alla förklaringsmodeller enkla, men sammanfattningsvis kan sägas att migrationspolitikens volymer inte dimensioneras efter de behov sådant skapar i ett litet land där just vårdapparaten tidigare varit väl anpassad till befolkningsmängden.

När börjar vi prata om det på allvar?

*******
Äntligen! Nu kan du köpa ”Ingen Kvinnas Land” på Bokus – eller direkt av mig och få ett signerat exemplar. Det är fortsättningen på spänningsromanen ”Blodsådd” där du åter får möta journalisten Dea Wilenius och hennes försök att överleva i ett farligt och trasigt land. Vill du köpa en signerad bok av mig så mailar du till katjanouch@gmail.com – märk mailet ”Ingen Kvinnas Land”.

Eftersom jag såg det komma har jag givetvis även beskrivit våra vanvettiga politiker och deras framfart med att förstöra Sverige. Löfven lämnar snart posten som Sveriges statsminister men även hans anhang borde hamna på soptippen. Där de tyvärr ännu inte är. Men du kan bli flockimmun mot det svenska tillståndet!

Vill du köpa även denna så mailar du till katjanouch@gmail.com – märk mailet ”Helt Oacceptabelt”.

Vill du köpa båda böckerna eller några andra, till exempel ”Bilden av Sverige” så märker du helt enkelt mailet ”Böcker” och preciserar vad du önskar beställa, samt din adress och hur många du vill ha.

 

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

 

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste boken ”Helt oacceptabelt” köper du här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921334/helt-oacceptabelt-anvisningar-for-att-uppna-mental-flockimmunitet-mot-det-svenska-tillstandet

Första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – köper du här! Del 2, Ingen kvinnas land, kommer hösten 2021.

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

Debattboken ”Flykten från folkhemmet” – köp den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer