Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Medborgarförslag: Folkets Avtal för Migration, Globalism och Yttrandefrihet

av | 11 mar, 2019 | Samhälle

Lästid: 6 minuter

Världen förändras, och därmed bör även lagarna förnyas/anpassas. Så sker dock inte i riktigt samma takt som omvälvande förändringar. Konsekvenserna blir därför kännbara, till exempel när det när det rör sig om en omfattande och okontrollerad migrations konsekvenser för samhällen och dess medborgare. Att helt öppna gränser inte fungerar i en värld som är stadd i snabb förändring och där icke-demokratiska tillvägagångssätt och terror brer ut sig är numera klarlagt bortom allt rimligt tvivel. En bekymrad medborgare mejlade mig ett förslag om hur folkets avtal för migration, globalism och yttrandefrihet skulle kunna se ut. Jag publicerar detta både på svenska och engelska, som ett underlag för vad våra politiker borde garantera sitt folk. Låt oss göra vår röst hörd!

Migranter ska i första hand ha skyldigheter till det nya landet. Rättigheter kommer i andra hand.

Vi bör fokusera på att hjälpa folk på plats i hemlandet och i närområden. Migranter som flytt krig bör i största möjliga mån, så fort läget anses säkert, återvandra och hjälpa till att bygga upp sina hemländer.

Kurser för migranter i hur man återuppbygger och (ekonomiskt och demokratiskt) styr ett land, i hur man hanterar konflikter och förebygger krig, och i hur man skapar ett modernt, öppet och jämlikt samhälle ska vara obligatoriska.

Ekonomisk migration ska inte uppmuntras. Människor som ämnar lämna sina hemländer av ekonomiska skäl, ska informeras om att de kommer få arbeta och försörja sig själva i det nya landet.

Bidrag till alla som inte tillhör ursprungsbefolkningen ska vara mycket begränsade. Att lära sig språket, integreras i och bidra till samhället ska vara ett krav för medborgarskap.

Det egna landets invånares väl ska sättas först. Om det därefter finns pengar över, kan vi hjälpa folk från andra länder.

Även det egna landets kultur ska sättas först. Den inhemska kulturen ska dominera och prägla landet. Andra kulturer ska betraktas som gästkulturer och inte som en del av den inhemska kulturen.

Alla kulturer är värda att bevara var för sig. En mix av kulturer berikar inte, utan förstör den fantastiska mångfald av kulturer vi byggt under tusentals år.

Migration förstör vår planet. Tredjevärldsländer bör utvecklas, inte överges och förvandlas till spökländer. De fantastiska naturtillgångar och möjligheter som finns i alla länder bör utnyttjas i största möjliga utsträckning. Det, och endast det, skulle få hela vår planet att blomstra.

Barnbegränsning i länder där befolkningen ökar explosionsartat, är den viktigaste lösningen på både miljöförstöring och fattigdom.

Flyktingsmugglare och kriminella NGOs (Non-Governmental Organizations) ska bekämpas till varje pris.

Nationella och internationella val ska vara demokratiska. Valfusk ska motverkas och bestraffas hårt.

Åsikts-, uttrycks-, yttrande-, mötes-, förenings-, demonstrations-, strejk-, blockad-, petitions- och pressfrihet ska respekteras och upprätthållas.

Alla hets mot folkgrupp-lagar ska avskaffas. Hate speech ska vara free speech.

Varken frustration, ilska, hat eller någon annan känsla ska vara olaglig eller straffbar.

Ingen folkgrupp ska få mer skydd än någon annan. En mindre grupp lider inte mer än en större. Ett brotts karaktär ska avgöra straffet, inte storleken på gruppen det riktats mot.

Alla typer av hot, förtryck och våld är oacceptabelt.

Toleransen för stödjande, finansierande och utförande av terrorism ska vara noll.

Varken FN, EU, stora medieplattformar eller någon annan ska ha rätt att tysta eller straffa någon som uttrycker sin åsikt på ett icke hotfullt, icke förtalande, icke obscent sätt.

Religion ska vara separerad från staten, makten och rättsväsendet i alla länder.

Vi ska sträva efter ett modernt, öppet och jämlikt samhälle.

Beträffande eventuella framtida klimatmigranter:

Vi ska värna om vår miljö, och miljöförstöring ska bekämpas intensivt.

Den av människan orsakade globala uppvärmningen är dock en obevisad teori som bygger på manipulativ statistik. Syftet är politiskt. Målet är makt och kontroll över den stora massan av några få väldigt rika eliter.

The People’s Agreement for Migration, Globalism and Free Speech

Migrants shall primarily have obligations to their new country. Rights come second.

We should focus on helping people in their homelands and in neighboring countries. Migrants fleeing war should, when it’s safe to return, as far as possible, remigrate and rebuild their homelands.

Courses for migrants in how to rebuild and (economically and democratically) govern a country, in how to handle conflicts and prevent future wars, and in how to create a modern, open and equal society shall be obligatory.

Economic migration shall not be encouraged. People who aim to leave their homeland for economic reasons, shall be informed that they must work and support themselves in the new country.

Subsidies to non-indigenous people shall be very limited. Learning the language, integrating and contributing to society shall be a requirement for citizenship.

The well-being of the indigenous population of a country shall be put first. After that, if there is any money left, we can help people from other countries.

The indigenous culture shall also be put first. The indigenous culture shall dominate and characterize a country. Other cultures shall be regarded as guest cultures and not as part of the indigenous culture.

All cultures are worth preserving individually. A mix of cultures does not enrich our world, it destroys the amazing diversity of cultures that we have built over thousands of years.

Migration is destroying our planet. Third world countries should be developed, not abandoned and turned into ghost countries. The amazing natural resources and opportunities available in all countries should be utilized to the greatest extent possible. That, and only that, would make our whole planet thrive.

Birth limits in countries where the population is growing explosively, is the most important and effective solution to both environmental degradation and poverty.

Migrant smugglers and criminal Non-Governmental Organizations shall be fought at all costs.

National and international elections shall be democratic. Election fraud shall be counteracted and severely punished.

Freedom of opinion, expression, speech, assembly, association, demonstration, strike, picket, petition and of the press must be respected and maintained.

All hate speech laws shall be abolished. Hate speech shall be free speech.

Neither frustration, anger, hatred nor any other feeling shall be illegal or punishable.

No group of people shall be given more protection than another. A smaller group does not suffer more than a larger one. The nature of a crime shall determine the punishment, not the size of the group against which it is directed.

Neither the UN, the EU, major media platforms nor anyone else shall have the right to silence or punish anyone who expresses their opinion in a non-threatening, non-defaming and non-obscene way.

All types of threats, oppression and violence are unacceptable.

The tolerance for support, financing and carrying out of terrorism shall be zero.

Religion shall be separated from the state, the power and the judiciary in all countries.

We shall strive for a modern, open and equal society.

Regarding potential future climate migrants:

We shall take care of our environment, and environmental degradation shall be intensively fought.

Man-made global warming is, however, an unproven theory based on manipulative statistics. The purpose is political. The goal is power and control over the masses by a few very rich elites.

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och släpps 12 mars 2019. Du kan bevaka den här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405118/bilden-av-verkligheten/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-verkligheten-9789198405118

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer