Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Med opinionsinstituten och medierna som effektiva verktyg styr makten folket

av | 27 okt, 2019 | Den politiska hjärntvätten

Lästid: 10 minuter

Kanske har du också funderat på varför vi varje månad bombarderas med opinionsundersökningar om det politiska läget i landet? Dessa undersökningar publiceras i princip i alla medier och har en oerhörd genomslagskraft. Deras resultat presenteras som sanningar – men kan vi verkligen lita på dem?Opinionsundersökningarna är lämpligt nog en företagshemlighet. Ingen utomstående kan granska arbetsmaterialet, om siffrorna stämmer, vilka statistiska metoder har använts, hur stort är det egentliga bortfallet, antalet deltagare och så vidare. Läs om denna märkliga företeelse som kommit att bli en central och tongivande del av den politiska arenan. Makten har nämligen två fantastiska verktyg för att styra och manipulera folket: Medierna och opinionsinstituten.

Torsdagen den 24 oktober publicerade SVT en ny ”SVT/Novus Väljarbarometer”. Väljarbrometern sägs visa hur stort väljarstöd de politiska partierna har under föregående månad samt att visa förändringar i väljarstödet sen föregående månads Väljarbarometer. SVT beställer, betalar för och publicerar SVT/Novus Väljarbarometer elva gånger per år under fyra år fram till nästa val. SR/Ekot gör en liknande väljarstödsundersökning i Kantar-Sifos regi. Ibland slås de ihop och presenteras som ytterligare en undersökning. Väljarbarometerns resultat publiceras omedelbart i alla Sveriges medier och når i stort sett varenda läsare i landet. Den har en oerhörd genomslagskraft på den politiska arenan. Det finns flera andra opinionsinstitut, förutom Novus, som också talar om för oss hur väljarnas sympatier fördelar sig på de olika politiska partierna. Den viktigaste frågan ställs dock sällan: Kan vi lita på alla dessa opinionsundersökningar? En annan lika viktig fråga är: Varför bombarderas vi av alla dessa opinionsundersökningar, elva månader om året (utom juli), år efter år?

Låt oss titta på en av dessa SVT/Novus Väljarbarometrar som SVT beställt av Novus och vars resultat publicerades den 24:e oktober. Denna väljarbarometer från Novus har ett bortfall på katastrofala 47 procent, kanske hela 53 procent. Det betyder att nästan hälften (eller mer än hälften av alla tillfrågade) inte har svarat, oavsett anledning. Resultatet blir ännu mer tveksamt därför att Novus, till största delen, använder en av de sämsta insamlingsmetoder som finns: Telefonintervjuer. Än värre blir bortfallet med tanke på att Novus också använder ett belöningssystem där man belönar alla som svarar med ett poäng– och presentsystem. Trots detta väljer ändå nästan hälften (eller mer än hälften av alla tillfrågade) att inte svara.

Belöningssystem har införts av nästan alla opinionsinstitut för att minska bortfallet. Novus försöker förklara detta stora bortfall på sina SVT/Novus Väljarbarometrar genom att på sin hemsida skriva att detta inte utgör något problem, då ”felkällorna” tar ut varandra och därmed påverkas inte resultatet på Väljarbarometern. (Ren gallimatias.) Alla som arbetar med statistik och undersökningar vet att en enkät/undersökning inte bör ha ett större bortfall än 20 % och då får resultatet tolkas med största försiktighet. Vid ett bortfall på 40 % och mer är undersökningen tämligen värdelös och allt annat än trovärdig.

SCB och andra opinionsinstitut upplevde med tiden att färre och färre personer svarade på deras brevenkäter. SCB kunde ha, och har även idag bortfall på 40-60% . Sådana resultat är oanvändbara. Men inte för Novus. Novus, och de flesta andra opinionsinstitut, började därför använda telefonintervjuer som huvudsaklig undersökningsmetod. Telefonintervjuer pressar upp svarsfrekvensen något alldeles oerhört. Olika belöningssystem har samma uppgift. Tidigare, när opinionsinstituten använde brevenkäter, kunde de som valts ut sitta hemma i lugn och ro och fundera i fler dagar om så behövdes. Brevenkäter är en mycket bra och trovärdig metod, om människor svarar. Men folk orkar inte längre svara på alla enkäter som de får och brevenkäter har som metod förlorat sitt värde. Därför utgörs nästan alla undersökningar i dag i huvudsak av telefonintervjuer.

Telefonintervjuer är som vetenskaplig och statistisk metod ett mycket dålig instrument. Där finns, bl.a. en känd s.k. ”påverkanseffekt”. D.v.s., den som ringer upp och ställer frågor kan påverka den uppringdes svar och även pressa denne att svara innan telefonsamtalet avslutas. Det är nästan omöjligt för den som ringer upp att ställa exakt samma fråga, med samma ordalydelse, att ha samma betoning på frågorna till varje uppringd. (Personer jag känner har berättat om hur de blivit uppringda av pratglada amatörer som försökte påverka deras svar.) Novus anlitar ett litet familjeföretag i Halmstad som har anställda runt om i Sverige som bland annat sitter i hemmen och ringer upp de utvalda personerna. De har fått en tvådagars snabbutbildning i telefonintervjuande. Frågan som Novus ställer till de som frågas ut i Väljarbarometern (och som de andra opinionsinstituten också ställer i sina väljarstödsundersökningar ) lyder ungefär: ”Om det vore val i Sverige idag vilket politiskt parti skulle du rösta på?”

Novus gör Väljarbarometern ännu mer bristfällig då de som ringer upp de utvalda också ställer ”följdfrågor” om den uppringde är osäker, tvekar angående svaret. Novus kan ställa flera följdfrågor. Detta är synnerligen ovetenskapligt. Den som svarar direkt svarar inte på samma undersökning som den som svarar på den andra eller tredje följdfrågan. De har ju påverkats ännu mer att svara. Andra opinionsföretag säger att de inte använder följdfrågor. Idag skulle inte Novus och de andra opinionsföretagen kunna genomföra Väljarbarometern utan telefonintervjuer (och belöningar) då annars väldigt få skulle svara.

Novus har också, för att få upp svarsfrekvensen, minska de katastrofala bortfallen, börjat skicka ut frågor med brev, med sms och frågor på främmande språk. Svaren vägs sen ihop, ”viktas”, mot svaren i telefonintervjuerna i Väljarbarometern. Vem är det som svarar på sms-frågorna? På det främmande språket? Hur kan svaren införlivas i Väljarbarometern? Alla statistiska felkällor ovan drar naturligtvis också ner trovärdigheten i Väljarbarometern.

Alla statistiskt, vetenskapliga undersökningar värda namnet anger alltid det viktiga ”bortfallet”. Det vill säga hur många av alla tillfrågade var det som av olika anledningar föll bort och därför inte svarade. Är det ett stort bortfall måste man bland annat göra en skevhetsanalys. Novus kan inte presentera det statistiska mycket viktiga bortfallet då de belönar de personer som svarar. SVT kallar istället bortfallet för ”personer som underlåtit att svara”, ”Personer som inte svarade”, ” personer som av olika anledningar inte ville delta…” och liknande. De som svarar i Novus Väljarbarometrar får nämligen poäng om de svarar. De som inte svarar på ett visst antal enkäter sorteras bort och nya, noggrant utvalda personer tillkommer i omnibusen. De poäng som de svarande erhåller kan sparas och lösas in mot presentkort, biobiljetter mm. (Kantar Sifo har ett annat system, de belönar de som svarar med andelar i Svenska statens premieobligationer).

Viktiga frågor att ställa här är: Hur många hade svarat utan belöning? Och de som svarar, hur ”sanna” är deras svar? Hur många svarar för att få en belöning? (Förutom de som pressas att svara i telefonintervjuerna.). Novus belöningssystem drar ytterligare ner Väljarbarometerns trovärdighet och är en direkt orsak till att Novus inte kan ange det statistiskt så viktiga bortfallet.

SVT skriver nästan alltid att Väljarbarometerns resultat är representativt för Sveriges befolkning. Att de svarande är slumpmässigt valda. Detta är inte sant. Till den månatliga Väljarbarometern hämtar Novus de svarande från sin egen persondatabas, ”Novus Sverigeomnibus” en databas med noggrant utvalda personer. Novus väljer inför varje ny Väljarbarometer slumpmässigt ut nya svarande, ofta ca 7000- 8000 personer, ibland ett mindre antal svarande, från denna persondatabank. I Novus så kallade Sverigeomnibus har man genom åren samlat ihop 40 000-50 000 personer och massor med data om var och en. För att hamna där är varje utvald person först tvungen att svara på ett stort batteri av frågor. En del mycket känsliga. Det är bl.a. frågor om utbildning, inkomst, yrke, bostad, civilstånd, stadsbo, landsbygdsbo, familj, vilket politiskt parti man röstade på i förra valet och många andra frågor. I synnerhet tycker inte SD- sympatisörer om dessa frågor.

Novus gör ibland lite djupare analyser av de som har svarat i Väljarbarometern, till exempel hur har de på landsbygden svarat i förhållande till stadsbor, hur har lågutbildade svarat i jämförelse med högutbildade? Novus skulle inte kunna göra alla dessa analyser om svarsmönster om de inte hade en massa data om varje person i sin databas. I Väljarbarometern är det oftast bara en enda fråga som ställs. Dessa analyser avslöjar ju också att Novus har ett system där varje person är kodad och identifierbar. Novus är medvetna om att deras databas inte är representativ för Sveriges befolkning. Det har ju själva erkänt att det ingår alldeles för få SD sympatisörer i den. (Den har troligen även en viss skevhet när det gäller V-sympatisörer.)

Det är bara Statistiska Centralbyrån, SCB, som kan hävda att personerna i deras undersökningar är riktigt slumpmässigt utvalda då SCB väljer ut sina svarande från samtliga, alla miljoner röstberättigade, i Sverige mellan 18-79 år. Till den årliga stora ”Partisympatiundersökningen” som SCB gör, väljs ca 9000-10 000 personer ut från alla miljoner röstberättigade svenskar. SCB använder ett riktigt statistiskt slumpmässigt urval, ett s.k. OSU, Obundet Slumpmässigt Urval. Det gör inte Novus. Även ovanstående statistiska brister drar ner trovärdigheten i Väljarbarometern ordentligt.

Förra året skrev Novus på sin hemsida att deras undersökningar missgynnade SD. SD fick för låga siffror i SVT/Novus Väljarbarometer. Eftersom samtliga opinionsföretags bristfälliga metoder missgynnar SD skickade Novus ut en inbjudan till samtliga opinionsföretag i Sverige om ett möte för att tillsammans föröka finna ut en statistisk metod, formel/mekanism som kunde kompensera SD för deras alldeles för låga siffror. Vad hände tror ni? Novus skrev på hemsidan att: Ingen svarade på inbjudan och ingen kom till träffen. Detta faktum drar ju ytterligare ner trovärdigheten hos Väljarbarometern

När varje SVT/Novus Väljarbarometer presenteras visar Novus också på de förändringar som har skett sen föregående mätning. Till exempel att C har gått tillbaka 08 % eller att S har har ökat med 2,1 %. Hur kan Novus veta det när det inte är samma personer som utfrågas i den senaste Väljarbarometern som i den föregående? Till varje ny Väljarbarometer drar Novus nya personer från sin Sverigeomnibus som skall utfrågas. Hur kan de då säkert veta att det har skett förändringar i de olika partiernas väljarstöd? Jo, de använder kvalificerade statistiska formler, uppskattningar (gissningar) som anses kunna visa vilka förändringar som har skett sen föregående mätning. (Siffror som inte har något med verkligheten att göra.)

SCB är det enda opinionsinstitut som med en viss sannolikhet kan göra sådana uppskattningar av förändringar i väljarstöd. Då SCB gör den stora ”Partisympatiundersökningen” öronmärker man vid den första utfrågningen runt 3000 personer som man efter ungefär sex månader frågar igen om vilket parti de då skulle välja. Det är endast då man med en viss säkerhet kan ange att väljarstödet för ett visst parti har gått upp eller ner. SCB vet ju hur var och en av dessa 3000 har röstat vid två tillfällen. Detta kan inte Novus göra, framför allt inte med ett bortfall på 47 %! Ovanstående brister gör naturligtvis Väljarbarometerns resultat ännu mindre trovärdigt.

SVT/Novus ”Väljarbarometer” genomförs under en hel månad. Den SVT/Novus Väljarbarometer som presenterades den 24 oktober är gjord mellan den 23 september och den 20 oktober. En alldeles för lång tid. Inget annat opinionsinstitut använder en så lång tid till sina partisympatiunderökningar. Det är mycket som kan hända på en månad som kan påverka svaren från vecka till vecka. Varför gör Novus Väljarbarometern under en hel månad? Är det för att det blir billigare? Man behöver inte ha så många telefoninterjuare? Hur kan SVT/Novus Väljarbarometer med alla sina brister slås ihop med Kantar Sifos och DN/Ipsos undersökningar, och alla deras respektive brister, och sen presenteras som en undersökning till? De andra opinionsinstituten använder delvis andra metoder och andra mycket kortare tidsintervall för insamlande av data. (Novus har t.ex. på sin hemsida ställt sig mycket tveksamma till DN/Ipsos nya metoder som de anser består av två olika opinions-undersökningar. Mer om detta i en kommande text.) Vilken soppa av statistiska felaktigheter får vi oss serverade? Även den långa insamlingsperioden påverkar Väljarbarometerns trovärdighet.

Samtliga opinionsinstitut använder olika, och sinsemellan statistiskt bristfälliga och tveksamma metoder, eller delar av metoder för att samla in data. Det är inte alls osannolikt att SD vid tidigare, enskilda mättillfällen, har varit det största politiska partiet i Sverige och att de i de flesta opinionsundersökningar har fått alldeles för låga siffror och naturligtvis fortfarande får alldeles för låga siffror. Novus har ju själva erkänt att så är fallet på deras hemsida, att SD missgynnas i deras undersökningar, får för låga siffror och att de andra opinionsinstituten inte är villiga att rätta till sina metodbrister.

SVT har på sin webb. (svt.se) publicerat en ”faktatext” om denna den senaste SVT/Novus Väljarbarometern som publicerades över hela Sverige den 24 oktober. (Med en del utelämnade fakta). SVT skrev igår på sin webb en förklarande faktatext angående denna SVT/Novus Väljarbarometer:

”Det är 3745 slumpmässigt utvalda personer bland röstberättigade svenskar som har valt att delta och svarat i undersökningen. Undersökningen har genomförts per telefon, SMS och post. Resultatet ger en bild av hur röstberättigade svenskar tycker i frågan. Ett antal personer utöver de som tillfrågats i undersökningen har antingen inte gått att nå eller inte velat delta i undersökningen. Novus har kontrollerat att detta bortfall inte påverkar undersökningens resultat. Totalt utgör de som svarat 53 procent av det totala antalet tillfrågade som var 7968 personer.”

 Mina kommentarer till den markerade delen av SVT:s text ovan: Novus kan inte kontrollera om bortfallet påverkar undersökningens resultat därför att Novus inte kan ange ett riktigt statistiskt bortfall då de bland annat belönar dem som svarar! Det går överhuvudtaget inte att göra en sådan kontroll vid ett så här stort bortfall. Självklart påverkar det katastrofalt stora bortfallet undersökningens trovärdighet och dessutom alla statistiska felkällor. Denna SVT/Novus Väljarbarometer, med alla sina brister och tillkortakommanden som jag har blottlagt här ovan, är i stort sett värdelös. Den stora frågan är varför SVT ändå presenterar den som en sanning och sprider resultaten över hela Sverige?

Dessutom, kan SVT inte räkna? Om siffrorna från SVT är rätt och om det totala antalet tillfrågade var 7968 personer och det var 3745 som svarade så betyder det att det var 47 procent av alla tillfrågade som svarade inte 53 procent Alltså sex procent mindre än vad SVT uppger. Och om det stämmer är det stora bortfallet ännu större, hela 53 procent, det vill säga 4233 personer svarade av olika anledningar inte på frågan/frågorna (?) i SVT/Novus Väljarbarometer – trots alla telefonintervjuer och belöningssystemet. Ett helt makalöst bortfall! Ett resultat som bara det diskvalificerar hela undersökningens trovärdighet.

Dessa bluffundersökningar delges i dagsläget 1,3 miljoner Text-TV läsare.  I snitt är det nämligen, enligt SVT själva, runt 1,3 miljoner läsare per dygn som läser nyheterna på Text-TV. En oerhört viktig informationskälla för att sprida propaganda och agendajournalistik.. Alla textnyheter hos SVT kan inte anmälas till Granskningsnämnden. Bara till den ansvarige chefen, utgivaren. Därför använder både DN och SVT s k ”omitted facts”, dvs utelämnande av fakta.

Skribenten, som önskar vara anonym, har arbetat med kvalificerade vetenskapliga undersökningar i 40 år, samt läst och tolkat vetenskapliga studier/undersökningar under lika lång tid. Skribenten har en Master of Science i botten och mångårig specialistutbildning på universitet med studier i vetenskapsmetodik, prov- och enkätkonstruktion, statistik och avancerad statistik. I nästa text om opinionsundersökningar kommer skribenten att försöka belysa de ekonomiska och politiska intressen som ligger bakom opinionsinstituten. 

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer