Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Ett Sverige i förändring: Vi kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050

av | 25 jun, 2019 | Islamisering av Sverige

Lästid: 10 minuter

Frågan om de demografiska förändringarna i Sverige är högaktuell och debatten är lika het som nykokt färskpotatis. Att vårt land på grund av skenande migrationspolitik förändras i en mycket snabbare takt än många av oss för bara några år sedan kunnat föreställa oss, är dock utom allt tvivel. Hur kommer ett framtida Sverige se ut, då majoriteten av dem som nu tillåts invandra är människor från länder där värderingar starkt skiljer sig från svenska och där synen på demokrati och inte minst kvinnors och HBTQ-gruppers rättigheter står i direkt strid med svenska frihetliga värderingar? Islam är den religion som växer snabbast i världen och som även brer ut sig i det sekulära landet Sverige. Bloggen Projekt Morpheus har i december 2017 publicerat en analytisk text om Sveriges framtidsperspektiv och hur de demografiska förändringarna faktiskt kan komma att se ut vid olika migrationsscenarior. Jag återpublicerar nu texten med bloggarens tillåtelse, för att fler ska kunna läsa och fundera över den svenska samhällsutvecklingen. Vad händer till exempel när muslimska grupper växer sig numerärt starkare och börjar ställa tuffa politiska krav om till exempel sharialagar? Vi ser det redan hända på ett sätt vi tills för helt nyligen inte trodde var möjligt.

Det ansedda analysföretaget Pew Research Center publicerade nyligen en rapport om andelen muslimer i Europa. Det är en välkommen uppdatering av den förra rapporten från 2015, i vilken andelen muslimer i Sverige uppskattades till blott 4,6%. Med anledning av de stora asylströmmarna har andelen muslimer nu ökat i Sverige till 8,1%.

Andelen muslimer i Europa år 2050 med stor invandring. Källa: Pew Research Center.

På bilden nedan visas en karta över andelen muslimer år 2016 i respektive land inom Europa (som i denna studie definieras som EU, Norge och Schweiz).

De muslimska befolkningarna i Europa år 2016. Källa: Pew Research Center.

Cypern och Bulgarien, som har stor turkisk befolkning, toppar ligan med 25,4% respektive 11,1% muslimsk befolkning. Frankrike som har haft en stor muslimsk invandring under årtionden har 8,8% muslimer, vilket är störst i Västeuropa. Störst procentuell ökning har skett i Sverige där andelen muslimer har ökat till 8,1%. (För ett halvår sedan publicerades en liknande analys på den här bloggen där andelen muslimer uppskattades till att ligga inom intervallet mellan 7,1%-8,2%, vilket alltså låg ganska nära verkligheten.) Anledningen till den radikala ökningen i Sverige beror på att Pews förra rapport baserades på en prediktion som utgick från den muslimska befolkningen 2005-2008, samt att Sverige har haft Europas största asylinvandring per capita under 2010-talet.

Därefter målar Pew Research upp tre olika scenarior för den muslimska befolkningen i Europa fram till år 2050 som baseras på ingen immigration, medelstor immigration och stor immigration. Scenariot med ingen immigration utgår ifrån att inga muslimer flyttar varken till eller från Europa, samt att ingen konverterar till eller från islam. I princip är det den invandringspolitik som Sverigedemokraterna driver, eftersom de vill stoppa all asylinvandring, verkställa flera avvisningsbeslut, men samtidigt är positiva till en modest arbetskraftsinvandring av välutbildade experter till branscher med rekryteringsbehov. Ett annat parti med restriktiv invandringspolitik är Medborgerlig Samling som förespråkar att flyktingkonventionen revideras och att flyktingar får söka asyl under kontrollerade former i centraler utanför EU:s gränser. Även i detta scenario kommer andelen muslimer att öka från 4,9% till 7,4% i Europa, medan andelen kommer att öka från 8,1% till 11,1% i Sverige. Skälet till detta är att den muslimska befolkningen är yngre än genomsnittet samt att muslimska kvinnor har högre nativitetstal än den övriga befolkningen.

Den muslimska befolkningen i Europa utan invandring. Källa: Pew Research Center.

Nästa scenario med medelhög invandring baseras på antagandet att den rekordhöga asylinvandringen på 2014-2016 års nivå uteblir, men att den muslimska invandringen fortsätter baserat på arbetsinvandring och anhöriginvandring. Något förenklat är det den invandringspolitik som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och den konservativa falangen inom Socialdemokraterna säger sig förespråka. Detta scenario skulle leda till att den muslimska befolkningen i Europa skulle bli 11,2% och i Sverige 20,5%.

Den muslimska befolkningen i Europa med medelhög invandring. Källa: Pew Research Center.

Det sista scenariot baseras på att asylinvandringen fortsätter på samma höga nivåer som under 2014-2016. En sådan invandringspolitik påminner om den linje som Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och den invandringsliberala falangen inom Socialdemokraterna driver; ett nutida exempel på detta är amnestilagen för de afghanska ensamkommande unga männen. Om detta scenario kommer att bli verklighet skulle det bo mellan 11,2% – 14% muslimer i Europa och rekordhöga 30,1% muslimer i Sverige. I detta läge skulle Sverige ha störst andel muslimer i hela Europa – med största sannolikhet störst i hela västvärlden.

Den muslimska befolkningen i Europa med hög invandring. Källa: Pew Research Center.

Det är omöjligt att förutspå exakt hur den muslimska invandringen till Europa kommer att gestalta sig i framtiden, eftersom den påverkas av såväl ekonomiska faktorer och politiska beslutet såväl inom som utanför Europa. En kvalificerad gissning är att Sverige inte kommer att anamma scenariot med noll invandring, helt enkelt för att Sverigedemokraterna förmodligen aldrig kommer att få diktera villkoren. Mer sannolikt är en kombination mellan det mellanhöga och höga scenariot, vilket i så fall skulle innebära att Sverige kommer att ha en muslimsk befolkning mellan 20-30% år 2050.

Det är en rekordsnabb ökning som saknar motstycke i västvärlden. Ända sedan 1500-talet fram till 1930-talet bodde det bara ett hundratal muslimer i hela Sverige, på 1970-talet kunde andelen muslimer räknas i några promille, vid milleniumskiftet år 2000 bodde det cirka 1% i Sverige och år 2016 hade andelen alltså accelererat till 8,1%.

Värt att notera är att de östeuropeiska länderna även i framtiden alltjämt beräknas ha en muslimsk befolkning mellan 0,1-1% – det vill säga den andel muslimer Sverige har haft i århundraden fram till 2000-talet. Trots att de östeuropeiska länderna har utsatts för påtryckningar från EU att ta emot tvingande flyktingkvoter har de vägrat. Med stor sannolikhet kommer dessa länder fortsättningsvis att ha samma religion, liknande kulturella värderingar, hög social tillit och låg kriminalitet vilket är kännetecknande för homogena länder.

Tack vare det dysfunktionella debattklimatet i Sverige och en oansvarig invandringspolitik som styrs mer av känslor än argument har Sverige hamnat på ett annat spår. De senaste 15 åren har den muslimska befolkningsandelen alltså ökat med 7 procentenheter. Ytterligare ett kliv till 20-30% skulle innebära en ökning på 12-22 procentenheter de kommande 34 åren. Hur ett västerländskt land kan hantera en sådan radikal ökning av islam saknar empiriska referenspunkter från historien.

För att få en uppfattning huruvida den muslimska befolkningsgruppen kan integreras eller assimileras i västerländska kulturer kan man studera Harvardrapporten ”Muslim Integration into Western Cultures: Between Origins and Destinations”. Sammanfattningsvis konstaterar författaren att välutbildade och sekulariserade muslimer oftast anpassar sig till de västerländska ländernas lagar, regler och värderingar. I Sverige finns det historiska exempel på hur välutbildade iranier, irakier och bosnier assimilerades i landet på 1980- och 1990-talen. Vidare konstaterar författaren att grupper från Sydostasien, Indien och Latinamerika har lättare att assimileras i västvärlden än muslimer generellt; i Sverige är exempelvis kriminaliteten lägre bland vietnameser än genomsnittet medan den latinamerikanska gruppen har lägre arbetslöshet.

Den grupp som är svårast att assimilera är djupt troende muslimer med låg utbildning, varav många kommer från klanstyrda samhällen i Mellanöstern, Afrika och Centralasien. Inom denna grupp är arbetslösheten och kriminaliteten avsevärt högre. Dessutom tar det åtskilliga år eller decennier innan de västerländska värderingarna, reglerna och lagarna anammas. Det är från dessa samhällen den största invandringen har varit till Sverige under 2000- och 2010-talen.

Det är även intressant att betrakta hur muslimer från olika delar av världen ser på sharia kontra sekulära lagar. I en rapport från Pew Research kartläggs värderingarna inom olika länder. De länder som Sverige tar emot flest flyktingar från har mest konservativa värderingar vad gäller sharia: bland annat anser 99% av afghanerna och 91% av irakierna att sharia ska ha prioritet före den sekulära demokratiska lagstiftningen:

Attityder bland muslimer om sharialagstiftning. Källa: Pew Research Center.

Någon attitydsundersökning bland muslimer har inte gjorts i Sverige, men en opinionsmätning bland Danmarks muslimer som publicerades i Jyllandsposten 2015 redovisade följande resultat: 77% anser att man som muslim i Danmark måste leva till hundra procent efter Koranen, 52% avvisar tanken på att islam skulle behöva reformeras för att passa in i ett västerländskt demokratiskt samhälle och cirka 1,5% erkänner öppet att de sympatiserar med jihadistiska terrorgrupper som Islamiska Staten och al-Qaida. Dessa förhållanden är sannolikt snarlika i Sverige, vilket ger en fingervisning om de svenska muslimernas syn på sharia.

Vidare är det svårt att sia om muslimerna i Västeuropa och Sverige kommer att sekulariseras eller radikaliseras i framtiden. Sedan 1980-talet har en radikaliseringsvåg svept fram över den muslimska världen, vilket kulminerade med Islamiska Statens bildande 2014. Å andra sidan finns det i Saudiarabien svaga tecken på att wahhabismen håller på att reformeras i och med kvinnor nyligen fick tillstånd att köra bil. Om islam kommer att radikaliseras eller sekulariseras i Västeuropa och Sverige kan vara avgörande för det framtida statsskicket.

Hur ser det då ut historiskt i länder med snabbt ökande muslimska befolkningar? För att hitta en historisk ökning av muslimer som påminner om den som Sverige står inför får man titta på länder i Mellanöstern där stora flyktingströmmar har ökat andelen muslimer snabbt. Libanon är ett sådant exempel. Det var ett av Mellanösterns stabilaste och rikaste länder på 1950-talet, men de stora flyktingströmmarna från Palestina under 1960- och 1970-talen ökade andelen muslimer snabbt. I slutet av 1970-talet uppskattades de kristnas andel till drygt två tredjedelar och muslimernas och drusernas andel till en tredjedel; år 2012 uppskattades 54% av befolkningen vara muslimer, 6% druser och 40% kristna. Andelen muslimer i Libanon ökade alltså med 24 procentenheter under denna period, vilket är i paritet med vad man kan förvänta sig för Sveriges framtid. Under ungefär samma tidsepok, mellan 1975-1990, skakades Libanon av ett långvarigt och blodigt inbördeskrig, vilket berodde på de ökande spänningarna mellan muslimerna och de övriga grupperna i landet. Under inbördeskriget flydde många kristna libaneser landet, vilket också ledde till att andelen muslimer ökade.

Anders Lugn, som har ett förflutet som kapten i FN, kommenterade Libanons öde i en artikel i Aftonbladet: Han kunde identifiera sex förhållanden som skapade förutsättningar för den libanesiska undergången: Svaga gemensamma nationella värderingar, svag nationell krigsmakt, svag nationell polismakt, extremt god tillgång till vapen, stor tillgång till droger, överbeskattning och en tilltagande känsla av vanmakt i befolkningen. Vidare gör han analysen att dessa tendenser påminner starkt om utvecklingen i Sverige.

Vidare konstaterar den världsberömde forskaren Samuel P Huntington i boken The Clash Of Civilizations att länder med muslimsk befolkning är kraftigt överrepresenterade bland världens konflikter. Trots att bara en femtedel av världens befolkning är muslimer var muslimska länder involverade i 26 av 50 konflikter på 1990-talet. År 2012 rasade alla inbördeskrig uteslutande i muslimska länder: Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Syrien and Jemen.

Den forskare som mest ingående har studerat hur islam har förändrat samhällen historiskt är doktor Peter Hammond. I boken “Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat” från 2005 beskriver han hur antalet konflikter ökar i takt med hur den muslimska gruppen växer. I samhällen med 20-30% muslimer ökar kraven på (lokala) sharialagar och halalslaktat kött, det utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, icke-muslimer mördas, samt kyrkor och synagogor bränns ned. Exempel på länder med en sådan andel muslimer just nu är Eritrea, Etiopien och Tanzania. Värt att notera är att det finns ytterst få länder med en muslimsk befolkning mellan 20-30%; det finns forskning som visar att detta är ett instabilt tillstånd som i flera fall tippar över till ett mer islamistiskt samhälle. Om utvecklingen fortsätter kommer Sverige att vara i den situationen vid år 2050. Hur gammal är du då? Hur gamla är dina barn och barnbarn?

Det kan även vara intressant att studera hur många jihadister i absoluta tal det kan komma att finnas i Sverige år 2050. I skrivande stund finns det cirka 800.000 muslimer i Sverige varav cirka 2000 är våldbejakande extremister. År 2050 beräknas det finnas 2,5 – 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Om ökningen av våldsbejakande extremister ökar proportionellt kan det finnas mellan 6300 och 11300 jihadister i Sverige år 2050. Att övervaka alla dessa våldsbejakande islamister kommer onekligen att bli en utmaning för Säpo.

Slutligen kan det vara värt att reflektera över Samuel P Huntingtons resonemang över hur ett ”torn country” kan byta från en civilisation till en annan. Enligt hans definition är det ett land som håller på att omdefiniera sin identitet för att uppgå i en annan civilisation. Ett land i en sådan förändring måste uppfylla tre kriterier: den politiska och ekonomiska eliten måste stödja transformationen, folket måste vara villigt att acceptera förändringen, och landet måste accepteras av eliten av den civilisation som landet ska uppgå i. Turkiet är det främsta landet på en sådan förändring sedan Kemal Atatürks reformer, eftersom det har gått från den islamska traditionen till att anpassas allt mer efter västerländska värderingar. (Under de senaste decennierna håller Turkiet dock på att islamiseras återigen – vilket är en utveckling som har accelererats under Erdoğans regim.) Sverige skulle kunna bli ett exempel på ett land som går i riktning mot ett muslimskt samhälle. Om trenden håller i sig kan Sverige mycket väl ha en muslimsk majoritetsbefolkning runt år 2100; i så fall kommer Sverige att ha bytt från den västerländska till den muslimska civilisationen under ett sekel.

Framtiden för Sverige är minst sagt osäker och det är omöjligt att sia om hur invandringspolitiken, den muslimska befolkning och islams radikalisering/sekularisering kommer att utvecklas de kommande decennierna. Oavsett vilket har de svenska politikerna det senaste decenniet utsatt landet för ett samhällsexperiment som saknar motstycke i västerlandets historia. I bästa fall kommer Sverige i framtiden att ha en muslimsk minoritet runt 10%, i paritet med dagens samhälle. Vill det sig illa kan landet inom ett par decennier ha lokala sharialagar, återkommande terrordåd, partiella väpnade konflikter och kristna som tvingas fly landet.

Frågan är om asylaktivisterna i Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är medvetna om att de spelar rysk roulette med världens mest sekulära och jämställda land?

Länk till originalinlägget på Projekt Morpheus från 3 december 2017:

Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050

 

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer