Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Det är genusfeminism och identitespolitik som splittrar samhället – inte nationalismen

av | 4 jun, 2018 | Politik

Lästid: 8 minuter

De så kallade feministerna Gudrun Schyman och Soraya Post protesterar aldrig mot förtryck som manifesterar sig i att flickor könsstympas, mördas, gifts bort och tvingas leva i ojämställda relationer där män dominerar. Däremot skriver de nu i en artikel i Europaportalen hur den växande nationalismen i Europa utgör ett hot mot feminismen, och att feminismen är “nationalismens tydligaste motståndare”. Detta för att kvinnorörelser inom EU får minskade möjligheter till finansiering på grund av nya vindar som blåser. Det är väldigt fascinerande att läsa hur Schyman och Post beskriver en problembild utan att de för ett ögonblick tycks reflektera över att den terminologi de använder i sig förklarar mycket av den pågående utvecklingen och problemen i Europa och utan att verka förstå problemet med att de själva delar upp människor efter hudfärg och läggning.

”Nationalistiska partier vill gå bakåt i tiden, till traditionella roller för kvinnor, och begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. Deras politik exkluderar etniska och religiösa minoriteter, flyktingar och asylsökande, HBTQ-personer, feminister och människorättsaktivister – i stort sett alla som inte passar i deras mall”, skriver Schyman och Soraya Post i sin text.

De skriver också följande: ”Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna. Med ett år kvar till nästa EU-val ser vi feminismen som det tydligaste motståndet mot nationalismen.” Prydligt utelämnas alla de kvinnor och flickor som far illa i vårt samhälle eftersom de lever i hedersförtryck. De så kallade feministerna Schyman och Post protesterar aldrig mot kulturellt förtryck som manifesterar sig i att flickor könsstympas, mördas, gifts bort och tvingas leva i ojämställda relationer där män dominerar. Schyman har till och med normaliserat slöjförtryck med att nonchalant utbrista ”de kan väl kämpa med slöjan på”. Det visar på avgrundsdjupt förakt, okunnighet och inte minst ointresse för kvinnoförtryck och tvingande normer.

Arbetet med jämställdhet kidnappades för länge sedan av genusfeminister som hänvisar till olika strukturer. Ett socialt byggande som fick det gamla östblocket att blekna i ambitionsnivå skulle den nya människan formas. Kvotering var och är en självklar väg till detta lyckorike. Alla människor förväntas företräda specifika åsikter i egenskap av hudfärg eller sexuell läggning. Frågan huruvida flyktingar och asylsökande ska ges företräde i utformningen av mottagarlandet jämställdhetspolitik kan med rätta lämnas öppen. Likaså finns det goda skäl att ifrågasätta om minoriteter ska ges rätten att pådyvla majoriteten sina religiösa levnadsregler efter erfarenheter av delade badtider, flickor som hålls borta från skolgymnastik och religiös lagtolkning i våra domstolar.

Genom historien har samhällssystem med en dominerande livsåskådning fått ge vika för nya då de gamla korrumperats och börjat tjäna sina eliter istället för sina ursprungliga ideal. I västvärlden har renässansen, reformationen och upplysningstiden varit reaktioner på sjuka eliter som inte längre klarar av att ställa upp ett trovärdigt försvar för den auktoritet de bär till dem som förväntas underkasta sig densamma. I ett Sverige som tillämpade mosaisk lag var det fullt rationellt att bränna kvinnor på bål och tillämpa gamla testamentet som lagbok enligt den världsåskådning som då rådde till dess någon satte stopp för vansinnet. Kursriktningarna genom historien har sällan ändrats med snabba svänger utan snarare tynat bort för att ersättas med något nytt. Oftast bättre än det föregående och med sundare värderingar som riktmärke.

Både bruna och röda socialister delar upp människor efter färg och läggning. De hetsar förvisso mot olika grupper men retoriken är alltid densamma. En hatisk formulering mot en folkgrupp är olaglig men byter man bara ut den mot icke straffbara substantiv som kön eller klass så kämpar man för det goda. I samhällsdebatten har man såldes inga problem med uppenbara fördomar. Bara mot vem de riktas.

Genusteori är, i likhet med den röda och bruna socialismen, en så kallad normativ teori där alla samhällets fenomen kan förklaras med i förväg existerande strukturer som orsakats av någon särskilt ondskefull samhällsgrupp. Forskning genomförs inte med den klassiska empirin som tar hänsyn till helheten av en utveckling utan gör ett selektivt urval ur ett underlag för att ge stöd för sin världsbild.

Som exempel för att tydligare illustrera det ovan nämnda kan vi se på det faktum att genusfeminister ofta åberopar att införandet av den kvinnliga rösträtten i Sverige 1919 som ett argument för de strukturer som verkar för att medvetet hålla kvinnor från inflytande. Poängen skulle således vara att kvinnor tilläts delta i allmänna val flera år efter att männen tillkämpat sig samma rätt. En historiker som tillämpar en empirisk metod hade pekat på att införandet av den manliga rösträtten i Sverige var ett direkt resultat av att alla vapenföra män tvingades genomföra värnplikt från 1901 då gamla yrkesarmén gick i graven. Detta röjde i sin tur väg för riksdagens beslut om den manliga rösträtten 1907 som drivits fram under parollen ”en man – ett gevär – en röst” då de styrande på den tiden fortfarande hade uppfattningen att ett land behöver ett bemannat försvar och inte ville riskera att manskapet uteblev genom att sätta sig på tvären. Män som inte hade gjort värnplikt fick snällt vänta på att delta i allmänna val till 1922 då riksdagen avskaffade den begränsningen. Intagna på häkten och anstalter ansågs sakna sviktande lojalitet mot samhällskontraktet tills den socialdemokratiska regeringen även släppte in dem i värmen 1937. Inskränkningarna i rösträtten avskaffades därefter successivt fram till 1989.

För de läsare som inte känner igen denna historiebeskrivning från skolböckerna så kan det bero på att det inte lärs ut. Skälen kan vi bara spekulera om men riksdagens hemsida står för uppgifterna ovan för den som vill förkovra sig. Mot bakgrund av detta skulle genusfeministens argument om ”strukturell diskriminering” inte längre stå sig lika övertygande utan den kvinnliga rösträtten skulle snarare ses som ett steg i ett sammanhang där det dominerande synsättet var att endast pålitliga samhällsmedborgare som ville statens och folkets väl skulle tillåtas göra sin röst hörd. Att komma på andraplats i den tävlingen utan de medel för påtryckning som den manliga befolkningen hade förmånen att hota med får inte anses vara så illa i det stora hela.

Från klassiska samhällskontrakt mellan medborgare och stat till nutid; den förhärskade genusteorin som letat sig in i statens, akademins och samhällets alla vrår har bevisligen inte bidragit till att bygga det bästa av samhällen. I hela västvärlden ser vi folkligt raseri över den politiska oviljan till tydliga ställningstaganden i viktiga principfrågor. Säkerhet ska inte skapas genom en poliskår med bemanning nog att skydda befolkningen utan med ”postkolonial kunskapsproduktion” där alla (alla betyder i det här fallet inte alla) ska få komma till tals.

Debatter om olika tider på badhus, föräldrar som inte vill låta sina döttrar delta i idrottslektioner och rätten för offentliganställda att slippa ta någon av det motsatta könet i hand har skapat ett könssegregerat samhälle. Genus har i sina försök att återskapa ett nytt klassamhälle där kön och etnisk bakgrund ska premieras lyckats med det rakt motsatta. I likhet med så många andra av historiens utopiska teorier kommer det till korta när praktikerna sätter igång med sitt värv. I sin okunskap om andra kulturer har man låtit de mest extrema bli talespersoner för de moderata. I rättskipningen krockar verkligheten med statsideologin då det strukturella våldet mot kvinnor inte visar sig stämma utan även kvinnliga gärningsmän figurerar som förövare till brott i nära relation. Utredare inom polisen brukar skämtsamt kalla rikets lagbok för den ”rosa” lagboken. Det är knappt lönt att utreda våldsbrott begångna av kvinnor då påföljderna är än mer skrattretande än de som döms ut mot män. Genusfeminismens grepp börjar långsamt ge vika. Allt för många har byggt position och karriärer för att ge upp kampen utan strid. Men för de flesta av oss skymtar en framtid där genus har slängts på sophögen bredvid andra charlatanvetenskaper som också lovade att förvandla avföring till renaste guld. Många var de alkemister och astrologer vid de europiska hoven som fick hitta ett annat levebröd när bluffen uppdagades.

En stor del av den röstberättigade delen av befolkningen hyser inga problem med nationella symboler att samlas runt. Flagga, konstitution och nationalkaraktär är källor till stolthet och något som nytillkomna medborgare kämpat för att låta sig omfattas av i länder som USA och Australien. Folkmördare har genom historien inriktat på att utplåna snarlika institutioner som ett folk kan samlas kring och utgör fundamenten för en nationell gemenskap. Utvecklingen vi ser nu då hela befolkningar vänder sig till alternativ olika långt ut på högerkanten är en reaktion på eliternas försök att undergräva dessa symboler. Extrema företrädare förr olika minoriteter har givits oproportionerligt stort företräde på majoritetens bekostnad samtidigt man har förklarat för majoritetsbefolkningarna att de värderingar de hyser gemensamt är någonting dåligt som ska motarbetas. I ängslighetens tid där man kan riskera att kränka minoriteterna för minsta lilla har det varit säkrast att ta i ordentligt. Helst inga svenska flaggor vid skolavslutningar och glöm ett kyrkobesök i studiesyfte för alla elever. Det märkliga är att det är majoritetsbefolkningen som anses intolerant då de reagerar på att företrädare för vissa andra religioner inte ens kan beträda en svensk kyrka.

Hade vi haft ledare som vågade ta tydlig ställning efter sina moraliska kompasser som alltid pekade mot norr hade vi givetvis aldrig hamnat där vi är i dag. För en generation sedan skrek 68-vänstern som värst utan att dess samtid brydde sig nämnvärt. Det var först när de började sin marsch genom institutionerna som saker spårade ur. Ett samhälle i försiktig förändring i små steg hade aldrig hamnat där vi är i dag. Folkvalda med riktiga erfarenheter av arbetsliv och andra kulturer hade haft en högre motståndskraft mot olika utopier som fortfarande sätter agendorna i poltiken.

Det är inte nationalismen som splittrar samhällen. Det är genusprofeter, identitetspolitik och okunniga politiker som tappat markkontakten för länge sedan som splittrar oss. Det är relativisering av hedersvåld och sexualbrott som splittrar oss. Undersökningar som genomfört av privatpersoner och Expressen visar på att det inte är vita medelklassmän i 40-årsåldern som är de största förtryckarna av kvinnor vilket stör prästerskapet. De mest radikala som har skrikit högst är de som har fått gehör då de har gett ett sken av att föra den stora allmänhetens talan. Genusfeminismen har frätt sig in i alla samhällets beståndsdelar som den totalitära ideologi den är. Identitetsvänstern vill ta bort obehagliga ord och ersätta med nya för att fördumma vårt språk. De vill förbjuda missbehaglig litteratur som skrivits i en annan tid och stryka det förflutna med ett pennstreck. Vi är ett steg ifrån att retuschera kontroversiella personer från offentliga fotografier. Till och med universiteten och den oberoende vetenskapen är nu hotad. Intervjun i SVT här om kvällen visade med önskvärd tydlighet att vetenskap som levererar oönskade slutsatser inte längre är efterfrågad.

Jämställdhet uppnås inte via kvotering till styrelser. Den uppnås genom att män och kvinnor bemöter varandra med respekt och ger varandra samma friheter.

Tyvärr har utvecklingen redan gått så långt längst denna väg att det är svårt att sia om huruvida motreaktionen kommer ta sig en liknande form som tidigare genom historien. Till något mer upplyst och bättre som har lärt sig sin läxa eller till något som är mer mörkt och hämndlystet för gångna oförätter. Vi får helt enkelt hoppas att sunda och regeringsdugliga alternativ tar sitt ansvar för att leda oss genom den svåra tid som ligger framför alla i hela västvärlden. Till höger om dem finns endast avgrunden. Jag kommer göra det som står i min makt för att påverka den utvecklingen genom min kandidatur till riksdagen.

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer