Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”All forskning visar att kvinnlig könsstympning skapar ett livslångt lidande”

av | 9 feb, 2019 | Kvinnlig könsstympning

Lästid: 8 minuter

I samband med den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning gjorde SVT ett reportage med professor Birgitta Essén, som beskrivs som inte politiskt korrekt och som förminskar lidandet kvinnlig könsstympning vållar de offer som utsätts för denna föråldrade barbari. Man kan fundera på vad som ska förminskas och relativiseras härnäst i det dysfunktionella svenska samhället – gruppvåldtäkt, kroppsbestraffning eller kanske kvinnomord som följd till hedersvåld? Nej, lidandet för den kvinna som dödas genom att slängas ut från balkongen är inte så stort efter att hon avlidit, med Esséns logik. Jag noterar att Essén helt förbiser konsekvenserna för kvinnors sexliv efter att de utsatts för könsstympning. En central aspekt av könsstympning är att man vill kontrollera flickans och kvinnans sexualitet, något Essén helt förbiser. Jag kontaktade en annan forskare, Vanja Berggren, som ger en helt annan bild av konsekvenserna av könsstympningen. Att som Essén förminska könsstympning är respektlöst mot de utsatta, säger Berggren. Dessutom är kvinnlig könsstympning förbjudet i Sverige sedan 1982 och går helt emot Barnkonventionen.

Rubriken på artikeln på SVT:s webbsida den 6 februari lyder: Professorn: ”Sluta överdriv komplikationerna av könsstympning” och det står därtill att professorn Birgitta Essén inte är politisk korrekt. Jag citerar SVT: ”Hon är en av få offentliga röster som hävdar att komplikationerna av könsstympning överdrivs.Självklart är jag emot det och vill att det ska försvinna. Men komplikationerna för de vuxna kvinnorna är inte så stora som de framställs.”

Det är på den internationella könssympningsdagen som Essén uttalar sig på detta vis. Hon säger också följande: ”Konsekvenserna för barnet att utsättas för det här är ju stort. Ett trauma. Om man inte har bedövning är det här smärtsamt. Det kan leda till svullnader och urinproblem och en rad andra komplikationer. Men när det väl har hänt så är det, gudskelov, inte det största problem för de här kvinnorna”.

Några kritiska motfrågor får hon inte. Som till exempel att det skulle vara okej att skära i en flickas kön OM detta sker under bedövning?Inte heller tar SVT in någon annan expert – enligt deras sätt att resonera någon som då skulle kunna vara ”politiskt korrekt” – för att ställa Essén mot väggen och ifrågasätta hennes uttalanden. Enligt SVT möter Essén stort motstånd när hon presenterat sina resultat.

– Det som är utmanande och kan ha varit tärande är att opinionen och det rådande meningen får tolkningsföreträde, trots att vi har väl underbyggda empiriska data och resultat, säger Essén i SVT:s reportage.

Kan motståndet bero på att Essén själv ägnar sig åt att sprida myter? SVT frågar inget om detta, då reportern uppenbart saknar kunskap i frågan. Underbyggda empiriska data och resultat talar nämligen mot Essén. Forskningen om kvinnligs könsstympnings negativa såväl psykiska som fysiska konsekvenser för flickor och kvinnors hälsa är mycket omfattande, något SVT borde kunna få fram genom lite research.

Kvinnlig könsstympning är en räcka olika sätt att skära i det kvinnliga könet, allt från ”prickning” till att klitoris yttre del samt blygdläppar skärs bort och vaginan sys igen med bara ett litet hål som lämnas kvar för mensblod och urin, ett fruktansvärt övergrepp som givetvis präglar en kvinnas liv trots att hon vänjer sig vid ett liv i en stympad kropp.

Komplikationerna blir inte sällan bestående (WHO, 2010). Riskerna är större ju mer omfattande ingreppet är. Andra faktorer som flickans hälsotillstånd, omskärerskans skicklighet och medicinering (eventuellt användande av smärtlindring, steriliserade verktyg etc.) samt hur våldsamt motstånd flickan gjort vid genomförandet, påverkar konsekvenserans omfattning (Obermayer, 2001).

Värdshälsoorganisation (WHO) beskriver akuta konsekvenser som extrem smärta under ingreppet, eventuellt en ”smärtchock” (blodtrycksfall, blodförlust och eventuell avsvimning av smärta, ofta kombinerat med stark ångest) samt extrem smärta under läkningsprocessen, speciellt vid urinering och avföring.

* Forskningsstudier beskriver livshotande blödningar, delvis eller fullständig avstängda urinvägar (urinretention) på grund av smärta, svullnad eller skada samt sår-, hud- och slemhinneinfektioner med stora bölder (abscesser).

* Andra akuta komplikationer är urinvägsinfektion, stelkramp (tetanus), blodförgiftning, skada på angränsande vävnader och strukturer som urinrörsöppning eller urinblåsa.

* Fraktur eller ledskador som en följd av att flickan hålls med våld och försöker att komma loss förekommer också, detsamma gäller uttorkning eftersom flickan vägrar att dricka för att undvika smärtsam urinering. Vidare förekommer liggsår och tryckskador eftersom flickan fått ligga stilla under flera dagar.

* Långvariga negativa hälsokonsekvenser beskrivs också som exempelvis infertilitet och psykologiskt lidande (WHO, 2014). Vad gäller traumatiska upplevelser visar studier också på stark ångest, signifikant högre förekomst av depression och av s k post-traumatiska konsekvenser, exempelvis av Kizilhan (2011) som jämfört kurdiska flickor i Irak som blivit könsstympade med kurdiska flickor som inte hade den erfarenheten.

* Även dödsfall förekommer (Talle, 2008; WHO, 2014).

Därmed kan man fråga sig, hur ett övergrepp som präglar en kvinnas hela liv bagatelliseras så som Essén gör? Naturligtvis är inte ett sönderskuret kön det största problemet för en kvinna, om hon lever i förtryck och kanske riskerar att mista livet. Kanske väljer hon smärtan, förnedringen och det livslånga lidanden framför att leva i utanförskap, mobbning och trakasserier, att inte bli gift, att bli betraktad som smutsig. Jag funderar på om Essén skulle kunna tänka sig att leva med konsekvenserna av en ihopsydd vagina. Om hon skulle kunna tänka sig att låta småflickorna i sin egen släkt, kanske sina döttrar om hon har några, få klitoris stympad med ett rostigt rakblad eller en vass glasbit. Essén kan ju inte vara så kunnig att hon inte vet att det oftast sker utan bedövning, denna misshandel av kvinnors kön. Essén är en av fyra forskare i Sverige som har fått 18 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet i anknytning till rådets nya strategiska forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

Artikeln på Läkartidningens hemsida där detta rapporteras får en del bifall från kollegor, men Essén får också mothugg. Vanja Berggren, lektor, som forskar om kvinnlig könsstympning på Karolinska Institutet, skriver så här:

”Det framkommer att Essén inte har mött/känner igen komplikationer som beskrivs i litteraturen om kvinnlig könsstympning. Därefter står det att det förekommer myter. Anmärkningsvärt är att det kan läsas som om forskning om komplikationer av kvinnlig könsstympning kan betraktas som myter. Därför vill jag informera om att det finns en omfattande internationell kvantitativ medicinsk forskning (sedan drygt 35 år tillbaka) som systematiskt beskriver negativa hälsokonsekvenser av kvinnlig könsstympning, bla WHO studier publicerade i Lancet.
Slutligen önskar jag också kommentera ”kulturell” förändring som ett diffust uttryck som man kan ifrågasätta underlag om utan kunskap om prevalens. Vi vet bara att kvinnlig könsstympning förekommer eftersom vi har tre domar i Sverige (2006, 2007 och 2018), men mörkertalet är hitintills okänt och därför är det förebyggande arbete fortsatt viktigt.”

Bergrren har bland annat skrivit en debattartikel i Dagens Samhälle, för exakt 3 år sedan, den 8 februari 2016, där hon skriver att ”idag tas ett hål i tanden på större allvar än ett trasigt underliv. En nationell handlingsplan är nödvändig för att lyfta frågan om att tidigt erbjuda könsstympade flickor lämplig vård.”

Därför kontaktade jag Berggren för att fråga om hon håller med Essén om att konsekvenserna av kvinnlig könsstympning överdrivs? Det gör hon inte.

– Jag instämmer med Essén i slutsatsen att det är viktigt att lyfta fram forskningsbaserade fakta, säger Berggren. Men annars har vi inget gemensamt i ämnes beskrivningen trots att vi forskat i ämnet båda två i över tjugo år. Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lagstiftning sedan 1982. Som fenomen är det grundat i en syn på kollektivistisk syn på barns roll i familjen och en sedvänja som ska fortsätta för familjens ”bästa”, vilket står mot både lagstiftning, barnkonventionens och det svenska samhällets betoning på barnets rätt till självbestämmande.

Vad innebär det att en ansedd forskare uttalar sig som Essén gör?

– Det är respektlöst och farligt. Att en svensk ansedd professor beskriver att om bara bedövning ges är det inte ”så farligt” (SVT) och betraktar tidigare litteratur i ämnet som myter är respektlöst. Dessa uttalanden är vårdslösa mot de flickor och kvinnor som lever med konsekvenserna av att ha blivit utsatta eller som riskerar att bli könsstympade på till exempel en sommarlovsresa till föräldrarnas ursprungsland. Att kalla annan forskning för myter är också respektlöst mot alla de forskare som har genomfört omfattande vetenskapliga studier, meta-studier, litteraturöversikter om konsekvenser av kvinnlig könsstympning, alla som endast visar negativa hälsokonsekvenser. Essén underskattar och tonar ner de negativa konsekvenserna av kvinnlig könsstympning som finns väl dokumenterade sedan 35 år.

– Konskvenserna av ett sådant uttalande, eftersom det kommer från en respekterad forskare med inflytande både i svenska läkares yrkesorganisationer och i svenska hälsomyndigheter, kan bli förödande för de berörda. Uttalanden som förminskar både forskning och de drabbades upplevelser kan på sikt vara direkt diskriminerande. Diskriminerade så till vida att svenska flickor som riskerar utsättas för stympning inte får det skydd lagen ska ge dem eller det stöd och den omvårdnad de som redan drabbats har rätt till för att få en lika vård för alla.

Vanja Berggren berättar om synen på kvinnlig könsstympning i de länder där detta praktiseras och berättar om att man där just baserar sin syn på kvinnlig omskärelse på myter. Man lyfter fram positiva effekter av att skära sönder en flickas kön genom att säga att det är bra för hälsan, att det ger ökad fertilitet (samtidigt som forskning visar att det  i praktiken är tvärtom, omskärelsen stänger till och minskar fertiliteten på grund av uppåtstigande infektioner).

– En central aspekt är att man vill kontrollera flickans och kvinnans sexualitet. Det finns studier i mängder som visar detta. I Västafrika till exempel är man jätteövertygad om att sexualiteten sitter i klitoris, man ser den som ett centrum för kvinnliga sexualiteten, så genom att stympa den blir hon som man vill ha henne. Härmed får man en bra blivande brud, man ser hennes äktenskapsvärde stiga. Det handlar  om att flickor och kvinnor är sekundära, deras värde är att bli kommande fruar och barnaföderskor. Därför är det hemskt när en svensk kvinnlig forskare tar parti för detta synsätt. Det får en effekt i Sverige. Det normaliserar könsstympningen och får den att framstå som mindre skadlig än vad den är.

– Essen säger också att det minimala förebyggande som finns idag borde gå till annat eftersom ”kulturella förändringar” skett i gruppen somalier i Sverige. Detta är, menar jag, en felaktig slutsats eftersom vi inte har forskningsstudier på detta med sådan design att man dra några slutsatser. Men upprepar man något tillräckligt ofta detta tas för en sanning, trots att det inte är vetenskpligt underbyggt. Vi vet att könsstympning förekommer på flickor i vårt land eftersom vi har tre fällande domar (2006, 2007 och 2018) men vi känner inte till mörkertalet eftersom ingen forskning finns om detta i Sverige.

– Viktigt att påpeka (förutom att Essen och hennes forskargäng vägrar använda lagens benämning könsstymnpnig) är att det var Essen som argumenterade ner mitt förlag att inkludera även andra invandrargrupper när vi båda satt i Socialstyrelsen expertgrupp i ämnet 2014. Därför är siffran könsstympade endast 38 000 (bara några länder i framförallt nordöstra Afrika) och inte 150 0000 flickor i Sverige som jag skrev till Brottsofferfonden, medräknat kvinnor och flickor med ursprung i Irak och Iran (Kurdistan). Men det är egentligen en annan fråga, säger Berggren.

I sociala medier har SVT:s reportage om Essén mött mycket kritik och ifrågasättanden. Att relativisera grova övergrepp på flickor möter tack och lov motstånd, liksom att pengar läggs på forskning som på något sätt förminskar lidandet. Att konsekvenser för kvinnors sexualitet och livskvalitet förminskas är också föremål för ifrågasättande.

Få mainstreammedier har dock tagit upp saken. Återigen visar detta att en tystnadskultur brer ut sig i frågor liknande dessa i Sverige.

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och släpps 12 mars 2019. Du kan bevaka den här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405118/bilden-av-verkligheten/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-verkligheten-9789198405118

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer